Uue eakuse rahvakogu etapid

Uue eakuse rahvakogu jaguneb järgmistesse etappidesse:


Loe edasi

Juhised ideekorjes osalemiseks

Alates 16. märtsist 2017 saab igaüks uue eakusega seotud neljal teemal pakkuda oma ideid ja ettepanekuid veebilehel uuseakus.rahvaalgatus.ee.
Ideid saab esitada eesti keeles kolme nädala jooksul – kuni 6. aprillini.

Idee esitamiseks klõpsa veebilehel uuseakus.rahvaalgatus.ee huvipakkuval teemal, logi veebilehele sisse ning sisesta oma ettepanek ESITA IDEE lahtritesse.

Pea meeles, et hea idee

- on tulevikkuvaatav;

- avab lühidalt probleemi, pakub lahenduse ja selgitab lahenduse positiivset mõju;

- on suunatud riigi tasandil katsetamisele või juurutamisele.

Loe edasi

Esitatud ideede analüüs ekspertide poolt

Aprilli alguses lõpeb uue eakuse rahvakogu ideekorje. Seejärel süstematiseerib Pension 2050 programmi juht Liisi Uder esitatud ideed. Sarnased ideed lähevad ühes kimbus ekspertidele hinnata, rahvakogu teemade välised ideed jäävad analüüsist kõrvale.

Ekspertidest koosnev rühm hindab süstematiseeritud ideid asjakohasuse ja positiivse mõju vaatenurgast. Ekspertide poolt asjakohaseks ja mõjukaks hinnatud ideed avalikustatakse mai alguses ning need liiguvad edasi maikuus toimuvatele teemaseminaridele.


Loe edasi

Uue eakuse rahvakogu teemaseminarid 17. ja 18. mail

Pärast uue eakuse rahvakogu ideekorjet, kuhu laekus üle 80 ettepaneku, on oma ala eksperdid analüüsinud asjakohaseid ja positiivse mõjuga ideid. Iga  mõjus ettepanek on saanud lühikese mõjuhinnangu, millest selgub, kas idee elluviimine sõltub riigi tasandist või sobib pigem muu viis (omavalitsuse, kogukonna, organisatsiooni või indiviidi tasandil või hoopis koostööalgatusena). Kõikide rahvakogule esitatud ideede koondvaatest liiguvad teemaseminaridele edasi eeskätt need ettepanekud, mis on riigi tasandil lahendatavad - kuivõrd see ongi uue eakuse rahvakogu fookus.

Vt altpoolt 17. ja 18. mail toimuvate teemaseminaride aegu ja fookusteemasid.

Loe edasi

Hääletuse läbinud ettepanekutele toetusallkirjade kogumine ja Riigikokku saatmine

Teemaseminaride hääletuse läbinud ettepanekud avalikustatakse uuseakus.rahvaalgatus.ee lehel, kus iga vähemalt 16aastane kodanik saab endale meeldivatele ettepanekutele digitaalse toetusallkirja anda.

Iga ettepanek, mis saab vähemalt 1000 digiallkirja, edastatakse kollektiivse pöördumisena Riigikogu komisjonidele arutamiseks ja vastamiseks. Parlamenti läinud ettepanekuid peab vastavateemaline komisjon arutama ning pöördumisele vastama hiljemalt 6 kuu jooksul.  


Loe edasi

Uue eakuse rahvakogu juhend

EESMÄRK

Eesti Koostöö Kogu üks eesmärke on avaliku arutelu algatamine olulistel, kuid ebamugavatel teemadel. Tuleviku eakus on üks sellistest teemadest. Vabariigi Valitsusel on plaanis lähiaastatel teha muudatusi pensionisüsteemis, mis mõjutava riikliku pensionit veel aastakümnete jooksul. Tagamaks pensionisüsteemi finantsilist jätkusuutlikkust on parim meede vanaduspensioniea tõstmine. Edaspidi kasvabki pensioniiga ning alates aastast 2027 on see kasv kavas siduda oodatava eluaega. Lisaks sellele on kavas muuta pensionile minekut paindlikumaks ja individuaalsemaks. See tähendab seda, et nö 65 eluaastat saab olema tasakaalupunktiks. Kui lähed varem pensionile, saad vähem pensioni, kui lükkad pensionile minekut edasi, siis saad suuremat pensioni. Ka on plaanis pensionivalemit muuta niimoodi, et edaspidi ei tekiks pensionites suuri erinevusi. Need on kõik sellised muudatused, mille mõju ei seisne vaid faktilises muutumises, vaid et süsteem ka tööle hakkaks, tuleb teha terve rida otsuseid ja muuta inimeste harjumusi (vt täpsemalt probleemipüstitust Pension 2050 visioonist).

Avaliku arutelu stimuleerimiseks kasutame rahvakogu ehk ühisloome formaati. Ühisloomelise rahvakogu eelisteks uute teadmiste loomine, probleemi olemusest arusaamise parandamine, võimalike lahendusvariantide välja töötamine, tarkuse ja kogemuste koondamine ning inimeste võimustamine.


Loe edasi