Pension2050 programm ja uue eakuse rahvakogu edukas finaal

Programmi Pension 2050 peamine eesmärk on olnud avaliku arutelu vedamine tuleviku eakusest. Paralleelselt programmiga on Vabariigi Valitsus (VV) ette valmistanud pensionireformi, mille rakendumisel kasvab vanaduspensioniiga koos oodatava eluea kasvuga ning suureneb paindlikkus pensioniea ning pensioni suuruse valikul.

Uue eakuse rahvakogu oli uue eakuse visiooni ja selle ideede populariseerimiseks loodud platvorm.

Pension 2050 programm on lõppenud. Selle tegelikud tulemused avalduvad aastate jooksul. Küll aga on oluline, et programmi ühe osa ehk uue eakuse rahvakogu vaim ja ideed elaksid edasi. Kuna uue eakuse rahvakogu on üles ehitatud rahvaalgatus.ee platvormile, siis aitab uue eakuse rahvakogu kaasa ka rahvaalgatuse kui poliitikakujundamise viisi levikule.

Programmi Pension 2050 raames on paralleelselt tõstetud teadlikkust sellest, et edaspidi peame kauem töötama, õppima ning paremini ennast eakapõlveks ette valmistama. Avalikku arutelu on oma panuse andnud nii erinevad vabaühendused (näiteks Kuldliiga), teadlased, mõttekojad ja teised huvigrupid. Programmi käigus on programmijuht kirjutanud mitu arvamuslugu sellest, miks ja kuidas eakapõlveks valmistuda. Lisaks on ilmunud meediaväljaannetes ajakirjanduslikke käsitlusi uue eakuse rahvakogust, seal pakutud ideedest ning nende edasisest käekäigust.

Pension 2050 programmi esimese tegevusaasta jooksul kogunesid asjatundjad, et fookusgruppides arutleda selle üle, kuidas tõsta vanemaealiste hõivet, nende õppes osalemise määra ning kuidas suurendada isiklikku vastutust pensionivara kogumisel. Fookusgruppide töö tulemused olid sisendiks uue eakuse visiooni koostamisel.

 
 

Uue eakuse visioon

Uue eakuse visioon on lühiülevaade sellest, milline võiks vanem iga olla aastal 2050. Lisaks eesmärkidele on toodud visioonis ka teemade kaupa, millised takistused ja probleemid on vaja lahendada, et selleni jõuda. Ka on visioonis kirjas võimalikud lahendusvariandid nendest takistustest üle saamiseks. Uue eakuse visioon oli aluseks uue eakuse rahvakogule.

Uue eakuse visiooni koostamise laiemaks eesmärgiks oli ka valdkonna praeguste olulisemate lahendamistvajavate probleemide kaardistamine ning mõtte suunamine. Uue eakuse visioon toetab VV pensionireformi, näidates seejuures ära, et kõigest riikliku pensionisüsteemi täiendamisega ei saa tagada kõikidele eakatele tegusamat vanaduspõlve, vaid selleks tuleb ette võtta reforme ka teistes valdkondades. Uue eakuse visioon oli küll heaks alusmaterjaliks uue eakuse rahvakogu läbiviimisel, kuid seda saab ja tasub edaspidi pensionireformi toetamiseks kasutada. Põhimõte, et ka pensionisüsteemi reform ei tee edaspidi keskmiselt pensionäride sissetulekuid suuremaks, ei ole tänaseks veel piisavalt juurdunud.

Uue eakuse visiooni mõned probleemteemad, näiteks vähene rahatarkus või see, kuidas riik peaks üha kasvavast oodatavast elueast tingitud ühiskondlikke muutusi juhtima, vajavad ka edaspidi suuremat tähelepanu. Nimetatud teemadel esitati uue eakuse rahvakogule liiga vähe ideid.

Uue eakuse rahvakogu

Uue eakuse rahvakogu oli uue eakuse visiooni ja selle ideede populariseerimiseks loodud platvorm. Rahvakogu eesmärk oli koguda ideid, mida võimaldavat saaks riik teha selleks, et vanem iga aastal 2050 oleks tegusam ja õnnelikum kui täna. Uue eakuse visiooni neljal teemal – kindlustatus, eneseteostus, tervis ja muutustega kohanemine – kogunes Eesti inimestelt 80 ideed. Laekunud ideede rakendatavust hindasid eksperdid ja seminaridel ka laiem avalikkus. Nende analüüside ja arutelude tulemusena selgus, et esitatud ideedest olid riiklikult lahendatavad ning võimalike positiivsete mõjudega 26. Need 26 ideed kogusid toetusallkirju ning kaks ettepanekut – hoolduskindlustuse loomine ja kohutusliku kogumispensioni väljamaksete paindlikum süsteem – kogusid 2017. aasta lõpuks nii palju allkirju, et neid arutatakse Riigikogus.

Kuigi rahvakogu ideedest on parlamenti jõudnud vaid osa, siis on uue eakuse rahvakogu suurimaks väärtuseks hoopis rahvakogu kui koosloomemeetodi taaselustamine, uue eakuse ettepanekute sidumine parlamendile läkitatavate kollektiivsete pöördumistega ning Riigikogu tihedam sidumine osalusdemokraatia protsessiga.

Uue eakuse rahvakogu õnnestumisele on 2017. aasta lõpus vara hinnangut anda, kuid uue eakuse rahvakogu seminaril (16. novembril 2017) kokku võetu kohaselt on tähtsaim:

  • rahva teadlikkuse tõus ja suur ideede hulk;
  • laekunud ideede kohta koostatud lühikesed mõjuhinnangud, mis on avalikud ja mida saavad edaspidi kõik huvilised edaspidi kasutada;
  • rahvakogu tugev seotus visiooniga – ideed ei jää õhku rippuma;
  • katsetuskultuuri levik;
  • jätkuvad arutelud parlamendis.

Tulevik

Pension 2050 programm on lõppenud. Selle tegelikud tulemused avalduvad aastate jooksul. Küll aga on oluline, et programmi ühe osa ehk uue eakuse rahvakogu vaim ja ideed elaksid edasi. Selleks jälgib Eesti Koostöö Kogu koos partneritega (kelle hulgas ka sotsiaalministeeriumi juures tegutsev vanemaealiste poliitika komisjon) uue eakuse rahvakogu raames kogutud ideedele allkirjade kogunemist ning juba 1000 allkirja kokku saanud ideede menetlust Riigikogus. Kuna uue eakuse rahvakogu on üles ehitatud rahvaalgatus.ee platvormile, siis aitab uue eakuse rahvakogu kaasa ka rahvaalgatuse kui poliitikakujundamise viisi levikule.Eelmine
Rahvaalgatuste menetlusvaade
Järgmine
Kuidas e-lahenduste abil poliitikakujundamises ja seadusloomes osaleda?

Lisa kommentaar

Email again: